Algemene Voorwaarden 

Deze maken integraal deel uit van onze boekingsvoorwaarden

Vergunningen:

 1. De inrichter zorgt op eigen initiatief voor de nodige vergunningen en zal auteursrechten, vermakelijkheidstaksen, bedrijfsvoorheffing, billijke vergoeding en btw voldoen. Elke verantwoordelijkheid inzake ongevallen of schade bij het inrichten van dit optreden valt volledig ten laste van de organisator/ondertekenaar van deze overeenkomst, met uitzondering van schade of ongevallen veroorzaakt door fout of nalatigheid van EHSPRODUCTIES, zijn medewerkers en/of derden. Alle ondertekenaars dienen een passende en afdoende verzekering af te sluiten.
 2. Contractant 1 verplicht zich ertoe, iedere lichamelijke en materiële schade toegebracht door het publiek, of door nalatigheid van de inrichter i.v.m. locatie, aan materialen en apparatuur van Contractant 2 te vergoeden.

Uitbetaling & annulatie:

 1. Het netto honorarium zal uitbetaald worden volgens de vermelde betalingsfaciliteiten. Betaling zal geschieden via overschrijving op de rekening van EHSPRODUCTIES. De uiterste betaaldatum dient in ieder geval gerespecteerd te worden. Het voorschot is niet terugvorderbaar. Indien Contractant 2 de overeenkomst annuleert wordt het voorschot uiteraard wel terugbetaald, conform artikel 5.
 2. Bij niet betaling conform Punt 1 zal van rechtswege, zonder enige verwittiging vooraf of ingebrekestelling, het resterend bedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (met een minimum van € 75) en met interesten à rato van 12 % per jaar. Alsook vallen alle procedurekosten ten laste van Contractant 1.
 3. Elke meerprestatie die van genaamde artiest en/of zijn medewerkers verlangd wordt, mag geweigerd worden door voornoemde en zal na onderling overleg supplementair vergoed worden boven het voorziene honorarium.
 4. Indien het optreden, behalve door schuld van Contractant 2, onderbroken wordt, of niet kan gestart worden, zal het honorarium niettemin volledig worden uitbetaald. Ook wanneer er bij kindernamiddagen vb. té weinig kinderen aanwezig zijn (minimum 15 kinderen, tussen 4 & 12 jaar, dienen aanwezig te zijn om een optreden te kunnen starten). Dit geldt eveneens voor openlucht-optredens, weersomstandigheden kunnen hier niet worden aangehaald en een overdekte ruimte dient als alternatief worden voorzien. Contractant 2 behoudt zich het recht het optreden te stoppen bij lichte regenval bij openlucht-optredens. Voor het opstellen van dee geluidsinstallatie in openlucht, dient een zon- en regenbeschutte ruimte/afdekking te worden voorzien.
 5. Contractant 2 behoudt zich het recht het contract kosteloos te verbreken voor een TV, radio of  buitenlands optreden/opname vermits deze dit op voorhand wordt gemeld aan de hand van geldende bewijsstukken. In dit geval kan in onderling overleg voor een alternatieve datum of een vervangende artiest geopteerd worden. Contractant 2 verplicht zich ertoe EHSPRODUCTIES te verwittigen in geval van ziekte en dit te bevestigen door middel van  een doktersattest. Indien in dit geval EHSPRODUCTIES door de inrichter gevraagd wordt een vervangprogramma te voorzien kan de gage worden aangepast. In geen enkel geval kan dit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 6. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsbevel of als gevolg van een andere overmacht, zijn beide contractanten gerechtigd de onderhavige overeenkomst als geschorst te beschouwen. Stakingen worden echter niet als heirkracht aangenomen, bijgevolg vigeert hierbij Punt 5 van onze Algemene Voorwaarden.
 7. Bij contractbreuk zal door contractant 2 volgende regeling omtrent de uitbetaling worden gehanteerd.
Datum contractbreuk: 
Datum contractbreuk: 
meer dan 90 dagen voor uitvoeringgelijk aan het voorschot
tussen 89 en 60 dagen voor uitvoering50 % van de contractprijs
tussen 59 en 30 dagen voor uitvoering85 % van de contractprijs
minder dan 30 dagen voor uitvoering100 % van de contractprijs

Klachten:

 1. Contractant 1 verklaart zich alleszins bekend te zijn met de prestaties van Contractant 2. Klachten i.v.m. de uitvoering zijn slechts ontvankelijk voor zover schriftelijk èn aangetekend worden ter kennis gebracht binnen de 5 dagen nà de uitvoering. Klachten i.v.m. de artistieke kwaliteit en/of benadering worden onder geen enkele voorwaarde aanvaard.
 2. Alle betwistingen zullen uitsluitend bij de rechtbank van Antwerpen worden behandeld, die daartoe bevoegd wordt geacht door beide Contractanten.

Verplichte voorzieningen door contractant 1:

 1. Kleedkamer: Er wordt een degelijke, nette, verwarmde en goed afgesloten kleedkamer voorzien in de zéér korte nabijheid van het podium of aansluitend op het podium, voorzien van enkele stoelen, tafel, verlichting, spiegel, verwarming/verkoeling (temperatuur moet ten allen tije boven 15°C en onder 27°C blijven), electriciteit en exclusieve toegang tot een sanitaire blok. Toiletten en vestiaires worden geweigerd als kleedruimte! De opdrachtgever zorgt voor toezicht in de kleedruimte indien deze niet kan afgesloten worden tijdens het optreden. De kleedruimte is enkel toegankelijk voor de artiest(en) en medewerkers van EHSPRODUCTIES. De grootte moet in functie zijn van het aantal medewerkers. Toiletten moeten vrij toegankelijk zijn voor de artiesten en gratis. Tevens zorgt de organisator voor de begeleiding van de artiest(en) bij aankomst en vertrek.
 2. Drank & versnaperingen: Contractant 1 verplicht zich dranken en verfrissingen aan te bieden à rato van 2 per uur voor de duur van de aanwezigheid van het ganse gezelschap. Indien het gezelschap langer dan 4 uur terplaatse is dient contractant 1 een broodjesmaaltijd voor alle medewerkers te voorzien.
 3. Podium: Contractant 1 zorgt, indien nodig, voor een stevig podium zonder oneffenheden en volledig proper en droog speelvlak. Indien losse podium elementen dienen deze stevig in elkaar geklikt te zijn of vastgebonden te zijn met stevige spanbinders. Schade of ongevallen ontstaan door enige gebreken aan het podium, alsook van gebrekkig materiaal vallen onder de verantwoordelijkheid van de inrichter. Afmetingen worden bepaald in functie van het gebrachte programma. De volledige ruimte v/h podium dient beschikbaar te zijn.
 4. Stroomvoorziening: De inrichter zal zorg dragen voor een elektriciteitsaansluiting nabij de plaats van de geluidsinstallatie: 220 Volt, 20 ampère per fase en zekering met aarding.
 5. Openlucht-optreden: Bij openlucht-optredens moet er in elk geval een overdekte ruimte als alternatief voorzien worden indien de continuiteit van het optreden gegarandeerd moet worden. Voor de geluidsinstallatie dient er telkens, ook in openlucht, een zon en regenbeschutte ruimte voorzien te worden met een stabiele ondergrond.
 6. Geluidsnormen: Inrichter dient over een vergunning te beschikken die een minimum geluidsnorm van 95 DB toelaat gemeten over 15 minuten. In geval dit wordt nagelaten kan de artiest niet verantwoordelijk worden gesteld indien het optreden om deze reden zou worden stil gelegd is artikel 7 van toepassing. Indien er lagere geluidsnormen dan 95 DB worden gehanteerd kan een artiest weigeren om op te treden. Voor kindershows is er een vergelijkbare vergunning vereist met een minimale toegelaten DB van 90 DB gemeten over 15 minuten.
 7. Parkeervoorziening: Een parkeerplaats is te voorzien voor het lossen en het laden van het materiaal, alsook voor de duurtijd van het optreden zo dicht mogelijk bij de laadruimte. Parkeerboetes, voortvloeiend uit het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen, en de eventuele takelkosten, zullen door de organisator betaald worden.
 8. Toegankelijkheid: Er wordt geen geluidsinstallatie of show opgebouwd in een zaal op een verdiepingwanneer er geen lift ter beschikking is om het materiaal naar de zaal te brengen. Lift moet minstens 1,30 m op 1,30 m ± zijn. Wanneer dit niet op voorhand aan Contractant 2 gemeld is kan deze weigeren het optreden uit te voeren en dient niettemin de volledige gage te worden uitbetaald.
 9. Merchandising: De inrichter verleent hierbij de toestemming tot de verkoop van merchandising artikelen van de artiest(en) in de locatie waar het optreden plaats vindt (niet van toepassing voor schoolvoorstellingen zonder (groot)ouders). De organisator voorziet in een afgebakende ruimte van 2 m x 2 m voor het tekenen van foto’s en verkoop van merchandising producten van de zangers / zangeressen. Nà legimitatie hebben 3 personen per fanclub recht tot vrije toegang voor de organisatie en verkoop van deze merchandising.
 10. Opnames: Video en klankopnames zijn niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Contractant 2.
 11. Zaallicht: Tijdens het optreden van de artiesten zullen de lichten in de zaal/tent gedoofd worden op diens verzoek(en).
 12. Attentie: Indien er bloemen of een attentie voorzien wordt voor de artiesten (uiteraard niet verplicht) stellen wij het op prijs dat er voor iedere artiest éénzelfde attentie wordt voorzien.

Rechten & plichten contractant 2:

 1. Contractant 2 verbindt zich ertoe in volledige bezetting opgesteld te staan met alle nodige attributen, voor aanvang van het optreden.
 2. Indien het vooropgestelde contractuele aanvangsuur met meer dan 15’ overschreden wordt door Contractant 1, dan behoudt Contractant 2 zicht het recht voor dit in mindering te brengen van de totale duur v/h optreden.
 3. De geluidsinstallatie wordt steeds direct verwijderd nà een optreden. Geluidsinstallatie is steeds voorzien voor een maximum zaalcapaciteit tot 300 personen. Wanneer een groter aantal plaatsen voorzien is of wanneer de zaalgrootte de capaciteit van de geluidsinstallatie overschrijdt, dan kan Contractant 2 een zwaardere installatie voorzien mits supplement in de gage dat op voorhand dient overeengekomen te worden. Dit wordt bij aankomst geverifieerd en in samenspraak met Contractant 1 besproken. (supplement is minstens € 125)

Contractant 1 vs. contractant 2:

 1. Beide contractanten verklaren hierbij meerderjarig te zijn en indien minderjarig, dit contract te laten meetekenen door hun/haar ouders of voogd. Tevens verklaren zij zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien de ondertekening gebeurt namens een vereniging, firma of vennootschap wordt verondersteld dat de handtekenende persoon rechtmatig optreedt door middel van een geldige volmacht of benoeming, zoniet zal deze de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen.
 2. Beide partijen zijn ervan op de hoogte dat EHSPRODUCTIES enkel optreedt als tussenpersoon en dus niet verantwoordelijk kan worden gesteld indien:
  1. één van beide partijen zijn verplichtingen niet zou nakomen.
  2.  voor betaling van sociale lasten, bedrijfsvoorheffing of bedrijfsvoorheffing voor niet-verblijfshouders
  3. In overeenstemming met de nieuwe wet op het Sociaal Statuut voor Artistieke Prestaties wordt de vergoeding geregeld via een door de Artiest aan te stellen Interim-bureau of SBK. Als dit niet het geval is, houdt dit de facto in dat de Artiest verklaart de hier bedoelde prestatie te leveren als Zelfstandige, of onder een Vennootschap, VZW of Feitelijke Vereniging, die dan in de plaats treedt van al de betrokken artiesten samen.
 3. Beide contractanten verbinden zich ertoe nieuwe overeenkomsten af te sluiten tussen hen beiden via EHSPRODUCTIES. Bij niet naleving hiervan zullen contractanten een schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan 250 % van de gederfde contractprijs aan EHSPRODUCTIES.

Indien de artiest factureert aan EHSPRODUCTIES, geeft de artiest aan EHSPRODUCTIES volmacht om deze prestatie (individueel of groep) namens hem/haar door te factureren aan de organisator. Er is geen loonverband of andere vorm van ondergeschiktheid tussen EHSPRODUCTIES en de artiest. EHSPRODUCTIES is geen opdrachtgever van deze prestatie, maar fungeert enkel als administrator en als bemiddelaar tussen de artiest en de organisator.